SISTEMATIZAREA

substantiv feminin
Word forms: sistematizări [substantiv plural].
Acţiunea de a sistematiza şi rezultatul ei; aranjare, ordonare, clasare (a unui material) după un anumit sistem.
a.
Ansamblu de măsuri tehnice, economice şi legislative referitoare la spaţiile de locuit, la desfăşurarea activităţii, la repaus, la circulaţia oamenilor etc., care au drept scop asigurarea unor condiţii de viaţă optime pentru populaţia de pe un anumit teritoriu.
b.
Ramură a urbanismului care se ocupă cu proiectarea şi reorganizarea ştiinţifică a aşezărilor urbane şi rurale în scopul creării condiţiilor optime de viaţă pentru populaţie.

SYSTEMATIZATION
noun [ U ]
 /ˌsɪs.tə.mə.taɪˈzeɪ.ʃən/ US  /ˌsɪs.tə.mə.t̬əˈzeɪ.ʃən/

[ENG]

SISTEMATIZAREA PURA

The focus of my interests have manifested in my work via a key analysis of the fissures between identity and identification - concept and image - through two site-specific interventions.

My first work focused on the delocalization of the [exhibition] site via the contingency of the work of art within it + its articulation of negative space [its negative relation towards itself]:  dismantling the conflation of world within world [or reality within image]. The work - pulled out of historical specificity - furthermore challenges knowledge production by becoming a functional agent that exposes [thinking beyond itself] the dominant ideological conditions of its past and present implementation. My second work has dealt with the underlying circumstances of the reproduction, documentation, and representation of exhibited space. Both are part of a performative operation that establishes identifications and fissures with the other.

I am interested in the elevation of this framework. In the tension between [the idea of?] idealized form and its implemented geopolitical affordances routed towards the in-becoming of worlds that attempt to locate that ideal.

I am interested in what would occur if one focused on the network of hydraulic jacks controlled by a unified jacking system placed underneath the temporary steel framework of the block, elevating the structure off its foundation. If one became interested in the incremental lifting of the structure via manual hydraulic jack screws onto wooden beam cribs [ i.e. cribbing, box cribs] stacked to support both the structure and the hydraulic jacks until hydraulic dollies became placed beneath its steel framework, rolling the block apart from itself. I tend to imagine that this would tend to an interest in the limits of [rational] imagination and the index of [my] immortality - the decimation of poststructuralism’s perspective-oriented correlationism. This tendency resulting in an interest in how one’s approach to the production of meaning takes place within and against the proliferation of substitutes for the real. I’d think about the woman’s glass of water.

During the Communist era in Romania [1947 - 1989], massive Soviet-style block collective apartment buildings proliferated. As the sole form of political interference in the sphere of social housing of the era, the blocks played a critical role in the monolithic constellation of neighborhoods. After the Communist Party took over Romania in 1946, its general secretary, Gheorghe Gheorghiu-Dej, promoted a centrally-planned economic vision for his country, echoing the development of the USSR. Urban planning was brought under the supervision of the Communist Party. The state became public authority. [ i.e. investor, architect, engineer, manufacturer, etc.]. Equivalence between private investment and free market, urban regulation, ceased to exist, Vita Activa became a pre-given empiracy. In 1971, exhilarated by the radical construction programs under the dictator Kim Il-Sung in the capital Pyongyang, Ceausescu began to strip out the city, executing megalomaniac projects. History pre-communism necessitated eradication - in order to facilitate the imagination of a new future non-historically. This new form still does not have a name. It was not post-structurally referential nor ironic, and too literal to be post-modern. It was stylistically damaged.

Ceausescu’s annihilation of entire neighborhoods and boulevards became stylistic dogma, as with the ruination of the winding rural streets of Uranus in central-west București: site of Palatul Poporii. In the city of Alba Iulia, the planning of a majestic boulevard intersected a block - split in two, halves of the block were transported apart on a 33-degree inclined angle, 55 meters away reciprocally to both sides of the road. The residents remained inside the building. A glass of water on a woman’s balcony did not spill a drop.


[RO]

TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÂNEŢE ŞI VIAŢĂ FĂRĂ DE MOARTE

În timpul perioadei comuniste din România [1947 - 1989], au proliferat blocurile masive de apartamente colective în stil sovietic. Fiind singura formă de interferență politică în sfera locuințelor sociale din acea epocă, blocurile au jucat un rol esențial în constelația monolitică a cartierelor. După ce Partidul Comunist a preluat conducerea României în 1946, secretarul general al acestuia, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a promovat o viziune economică planificată la nivel central pentru țara sa, care făcea ecou dezvoltării URSS. Planificarea urbană a fost adusă sub supravegherea Partidului Comunist. Statul a devenit autoritate publică. [i.e. investitor, arhitect, inginer, producător, etc.]. Echivalența dintre investiția privată și piața liberă, reglementarea urbană, a încetat să mai existe, Vita Activa a devenit o empirie predată. În 1971, entuziasmat de programele radicale de construcție ale dictatorului Kim Il-Sung în capitala Pyongyang, Ceaușescu a început să dezbrace orașul, executând proiecte megalomane. Istoria de dinaintea comunismului a necesitat eradicarea - pentru a facilita imaginarea unui nou viitor non-istoric. Această nouă formă nu are încă un nume. Nu era nici referențială post-structurală, nici ironică, și prea literală pentru a fi postmodernă. Era deteriorată din punct de vedere stilistic.

Anihilarea de către Ceaușescu a unor cartiere și bulevarde întregi a devenit o dogmă stilistică, ca în cazul ruinării străzilor rurale sinuoase din Uranus, în centrul-vestul Bucureștiului: locul Palatului Poporului. În orașul Alba Iulia, planificarea unui bulevard maiestuos a intersectat un bloc - împărțit în două, jumătăți de bloc au fost transportate separat pe un unghi înclinat la 33 de grade, la 55 de metri distanță, reciproc, de ambele părți ale drumului. Locuitorii au rămas în interiorul blocului. Un pahar cu apă de pe balconul unei femei nu a vărsat nicio picătură.

INTERESE FORMALE

Mă interesează elevația acestui cadru. În tensiunea dintre [ideea de?] formă idealizată și posibilitățile geopolitice implementate ale acesteia, dirijate spre îndumnezeirea lumilor care încearcă să localizeze acel ideal. 

Sunt interesat de ceea ce s-ar întâmpla dacă ne-am concentra asupra rețelei de cricuri hidraulice controlate de un sistem de ridicare unificat plasat sub cadrul de oțel temporar al blocului, ridicând structura de la fundație. Dacă cineva ar fi interesat de ridicarea treptată a structurii prin intermediul șuruburilor hidraulice manuale ale cricurilor hidraulice pe grinzi de lemn - de exemplu, grinzi de lemn, grinzi de lemn cu cutie - stivuite pentru a susține atât structura, cât și cricurile hidraulice, până când cărucioarele hidraulice ar fi plasate sub structura de oțel, care ar rostogoli blocul în afară de el însuși. Tind să-mi imaginez că acest lucru ar tinde spre un interes pentru limitele imaginației [raționale] și indicele nemuririi [mele] - decimarea corelaționismului orientat spre perspectivă al poststructuralismului. Această tendință rezultând într-un interes pentru modul în care abordarea propriei abordări a producției de sens are loc în cadrul și împotriva proliferării substituenților pentru real. M-aș gândi la paharul de apă al femeii.

În 1974, România a devenit, prin sistematizare, o societate socialistă multilateral dezvoltată. 29 de biserici, mănăstiri, bănci și blocuri au fost cruțate prin intermediul sistemului de relocare cu cric hidraulic [echivalentul șinelor de cale ferată] al unui inginer care a primit o permisiune verbală finită pentru a o realiza. Eugeniu Iordăchescu a conceput peste noapte sistemul său radical [nu foarte asemănător cu l'habitude de l'état] după ce a supravegheat un chelner care balansa pahare pline cu apă pe o tavă de servire.